UWAGA! Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu przy przeglądaniu serwisu i korzystania z dostępnych usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o sposobie ich użycia.

Dowiedz się więcej o polityce cookies.Zamknij

Nowa wersja
JPK_VAT

OD 01 STYCZNIA 2018 ROKU

Więcej

Od 01.10.2017 w ofercie naszej firmy!

Więcej

Nowy wymiar integracji
ze sklepem internetowym!

Sprawdź co potrafi!

Więcej

Zapisz się
do naszego newslettera i zyskaj

darmowe godziny serwisowe!

Więcej

Wyjątkowa oferta
dla biur rachunkowych.

Zadzwoń i dowiedz się więcej!

Twoja firma potrzebuje pomocy
przy Systemie Symfonia?

Zadzwoń do nas!

Profesjonalne doradztwo,
wdrożenia oraz opieka serwisowa
na najwyższym poziomie.

Zaufaj najlepszym!

Aktualności

2017-11-21

Ceny transferowe 2018

Zmiany w Polsce

Z dniem 9 października 2015 roku Sejm RP zdecydował o wprowadzeniu daleko idących zmian dotyczących dokumentacji podatkowej w zakresie transakcji zawieranych między podmiotami powiązanymi.

 

Zmiany do przepisów weszły w dwóch terminach:

 • od 1 stycznia 2016 r. objęły jedynie największych podatników (firmy i grupy kapitałowe o skonsolidowanych obrotach przekraczających 750 mln euro).
 • od 1 stycznia 2017 roku weszły w życie zmiany dla wszystkich innych przedsiębiorstw i będą dotyczyły transakcji występujących po tym terminie.

 

Nowa dokumentacja cen transferowych

Od 1 stycznia 2017 r. (dla większości podatników, poza największymi) obowiązują nowe, rozbudowane narzędzia weryfikacji stosowanych cen transferowych w postaci nowej dokumentacji cen transferowych. Najważniejszą, praktyczną konsekwencją braku posiadania dokumentacji cen transferowych jest i będzie możliwość stosowania karnej 50% stawki podatku dochodowego. Dokumentacja cen transferowych ma być na tyle obszerna i konkretna, by rynkowość cen na jej podstawie mogła być faktycznie zweryfikowana. Jej posiadanie jest obowiązkowe już 3 miesiące po zakończeniu roku podatkowego, a na wezwanie i przedstawienie jej przed organem podatkowym podatnik ma zaledwie 7 dni.

 

Zmiana definicji podmiotów powiązanych

Nowelizacja zwiększa poziom udziałów do 25%. W praktyce, próg 5% wydawał się mało racjonalny, a szczególnie nie odzwierciedlał faktycznych, silnych związków ekonomicznych. Kryterium kapitałowe nie jest jednak jedynym służącym do identyfikowania powiązań między podmiotami na gruncie cen transakcyjnych.

 

Stosowany powinien być szereg innych testów, które bazują na relacjach:

 • nadzorczych i kontrolnych (jeden podmiot sprawuje nadzór nad innym, np. poprzez udział w radzie nadzorczej)
 • zarządczych (firmy niepowiązane kapitałowo, ale o takim samym zarządzie)
 • pracowniczych
 • rodzinnych

 

Ustalenie obowiązku dokumentacyjnego

A. KRYTERIUM WIELKOŚCI PODMIOTU:

Obowiązek sporządzania dokumentacji – tj. to czy dany podmiot w ogóle musi sporządzić dokumentację, a jeśli tak to w jakim zakresie, uzależniony jest od wysokości osiąganych przychodów lub kosztów podatników w poprzednim roku podatkowym (obowiązuje od 2017, ale bazą na 2017 r. będą dane za 2016 rok):

 • do 2 mln euro – zwolnienie z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych;
 • pow. 2 mln euro – obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych (tzw. Local File)
 • pow. 10 mln euro – obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych, analiza danych porównawczych oraz informacja CIT-TP
 • pow. 20 mln euro – wszystkie powyżej plus dokumentacja tzw. Master file
 • pow. 750 mln euro – dokumentacja grupowa (CbCR) – obowiązek wprowadzony od 1 stycznia 2016 r.

 

B. KRYTERIUM WAŻNOŚCI TRANSAKCJI DLA PODATNIKA:

W nowym podejściu, obok kryterium wielkości podatnika, dodatkowo weryfikowana jest istotność danej transakcji dla danego podatnika (z punktu widzenia jego wielkości). Zamysłem władz skarbowych jest bowiem, co do zasady, weryfkowanie przede wszystkim transakcji, które są istotne z punktu widzenia skali podatnika.

 

W tym celu należy posłużyć się następującym algorytmem:

 • dla podatnika, którego przychody bądź koszty zamknęły się pomiędzy 2 milionami a 20 milionami euro – dokumentowane są transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekroczy w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 50 tysięcy euro powiększoną o 5 tysięcy euro za każdy 1 milion euro przychodu powyżej 2 milionów euro
 • dla podatnika, którego przychody bądź koszty zamknęły się pomiędzy 20 milionami euro a 100 milionami - są to transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekroczy w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 140 tysięcy euro powiększoną o 45 tysięcy euro za każde 10 milionów euro przychodu powyżej 20 milionów euro
 • dla podatnika, którego przychody bądź koszty przekroczyły kwotę 100 milionów euro – są to transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekroczy w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość 500 tysięcy euro.

 

Z jakich elementów powinna się składać?

Wielkość podmiotu (mEUR) 0-2 2-10 10-20 20-750 ponad 750
DCT z rajami podatkowymi TAK TAK TAK TAK TAK
Dokumentacja Local file   TAK TAK TAK TAK
Analiza danych porównawczych     TAK TAK TAK
Dokumentacja Master file       TAK TAK
CbCR         TAK

    

 

A. DOKUMENTACJA NA POZIOMIE LOKALNYM (TZW. LOCAL FILE)

Celem dokumentacji lokalnej będzie zobrazowanie z perspektywy krajowego podmiotu powiązanego, szczegółowych zależności (transakcji lub innych zdarzeń) istniejących w grupie.

 

Dokumentacja powinna obejmować:

 • rodzaj i przedmiot transakcji lub zdarzeń;
 • dane finansowe dotyczące transakcji lub zdarzeń;
 • identyfikację wszystkich zaangażowanych w nie podmiotów powiązanych;
 • opis przebiegu transakcji lub zdarzeń z uwzględnieniem funkcji podatnika, podmiotów powiązanych, zaangażowanych aktywów (także aktywów pozabilansowych), zasobów ludzkich oraz ryzyk;
 • metodologię i opis przyjętego sposobu kalkulacji wyników finansowych podatnika wraz z uzasadnieniem ich wyboru, w tym algorytm kalkulacji rozliczeń dotyczących tych transakcji lub zdarzeń wraz ze sposobem wyliczenia wartości rozliczeń wpływających na wynik finansowy podatnika.

 

Osobnym i nowym elementem, którego wymaga ustawodawca jest analiza porównawcza, czyli tzw. benchmark. Ma on umożliwić ustalenie, czy przyjęte ceny transakcyjne pomiędzy podmiotami powiązanymi mogłyby zastosować podmioty niezależne. Taka analiza powinna więc zawierać analizę danych podmiotów niezależnych, które zostały uznane za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach lub innych zdarzeniach.

 

Do dokumentacji należy dołączyć także szczegółową analizę:

 • sytuacji biznesowej podmiotu uwzględniającą informacje na temat stanu jego finansów,
 • struktury organizacyjnej,
 • charakterystyki działalności,
 • otoczenia konkurencyjnego i realizowanej strategii, w tym wszystkich przeniesień,
 • zdarzeń i transakcji między podmiotami powiązanymi, które miały wpływ na wysokość poniesionej straty lub osiągniętego dochodu.

 

B. DOKUMENTACJA NA POZIOMIE GRUPY (TZW. MASTER FILE)

Dokumentacja obejmować powinna: 

 • identyfikację podmiotu powiązanego, który sporządził informacje o grupie podmiotów powiązanych wraz z datą złożenia przez niego rocznego zeznania podatkowego,
 • opis struktury grupy podmiotów powiązanych,
 • politykę wyznaczenia cen transakcyjnych realizowaną w grupie,
 • opis jej (tj. grupy) działalności,
 • opis wszystkich istotnych wartości niematerialnych przez nią posiadanych,
 • opis sytuacji finansowej zawierający sprawozdanie skonsolidowane podmiotów powiązanych tworzących grupę,
 • opis zawartych porozumień w sprawach podatku dochodowego z administracjami innych państw, w szczególności jednostronnych uprzednich porozumień cenowych.

 

Terminy i odpowiedzialność

Obowiązek ten będzie powstawał w terminie złożenia deklaracji rocznej CIT, a jego przestrzeganie będzie rygorystycznie egzekwowane od osób, które są odpowiedzialne w spółce za dopełnienie obowiązków podatkowych. Tym samym brak sporządzenia dokumentacji za danym rok w terminie lub sporządzenie jej w sposób nieprawidłowy czy niepełny może powodować konsekwencje na gruncie przepisów karnoskarbowych i wiązać się z wysoką grzywną.

 

Nowe obowiązki związane ze sporządzaniem analiz porównawczych

Analiza porównawcza jest bardzo zaawansowanym narzędziem, które do tej pory nie było wymagane w Polsce (poza rzadko stosowanym narzędziem tzw. „porozumień cenowych”) i było stosowane raczej rzadko (oczywiście podatnik zawsze mógł stworzyć takie narzędzie, ale raczej nie było to powszechną praktyką). W Polsce taki obowiązek został wprowadzony dla przedsiębiorstw o obrotach powyżej 10 mln euro rocznie już od 2017 r.

 

Nie czekaj do ostatniej chwili!

Wydaje się, że wciąż mamy sporo czasu na przygotowanie się do tych zmian. W naszej ocenie jednak teraz jest właściwy moment na rozpoczęcie przygotowań – dlaczego? Procesy cen transferowych w organizacjach cechują się niejednokrotnie pewną bezwładnością, a nie wszystkie decyzje mogą być podjęte „od ręki”, bez wcześniejszych analiz. Jednocześnie wydaje się, że proces zarządzania obszarem cen transferowych powinien rozpocząć się od zweryfikowania i zabezpieczenia wcześniejszych lat podatkowych.

Więcej

2017-11-07

Nowa struktura dla ewidencji VAT

Nowa struktura dla ewidencji VAT: JPK_VAT (3) - co się zmieniło?

 

13 października 2017 r. Ministerstwo Finansów opublikowało nową wersję struktury logicznej Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) dedykowanego dla ewidencji VAT - JPK_VAT (3).

Zgodnie z informacją zamieszczoną przez Ministerstwo Finansów przy udostępnionej nowej strukturze będzie ona obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Ministerstwo Finansów poinformowało również, że pliki JPK_VAT za miesiące wrzesień-grudzień 2017 r. należy przesyłać zgodnie z dotychczas obowiązującą strukturą.


Nowa wersja struktury logicznej Jednolitego Pliku Kontrolnego w formacie .xsd dostępna jest tutaj

Struktura obowiązywać będzie od 1 stycznia 2018r.

 

Wybrane zmiany w strukturze JPK dla ewidencji VAT

Nagłówek

W dotychczas obowiązującej strukturze JPK_VAT (2) w elemencie CelZlozenia możliwe było wskazanie, czy plik składany jest po raz pierwszy poprzez wskazanie wartości „1”, czy też stanowi złożenie korekty przesyłanego uprzednio pliku poprzez wskazanie wartości „2”.

Zgodnie z nową strukturą pierwotne złożenie JPK będzie oznaczane w elemencie CelZlozenia wartością „0”. Poszczególne korekty JPK powinny być numerowane. Wartości od 1 do 999 będą oznaczały złożenie pierwszej i kolejnych korekt.

Resort Finansów wskazał również, że nie będzie przy tym możliwe przesłanie JPK_VAT, oznaczonych jako 0, 1, 2 itp., więcej niż jeden raz za dany okres (co wcześniej mogło się zdarzyć).

W strukturze JPK_VAT(3) wprowadzono nowy obowiązkowy element NazwaSystemu, który zgodnie z opisem tego elementu powinien zawierać nazwę systemu, z którego pochodzą dane.

Ponadto, w nowej wersji JPK_VAT w sekcji nagłówka zrezygnowano z elementów:

 • DomyslnyKodWaluty
 • KodUrzedu.

Identyfikacja  podmiotu – Podmiot1

W nowej wersji struktury JPK_VAT (3) zmieniony został również zakres podawanych danych identyfikacyjnych podmiotu. Obligatoryjne pozostało podawanie wyłącznie: NIP (NIP) oraz nazwy składającego podmiotu (PelnaNazwa).

Ponadto, w strukturze JPK_VAT(3) pojawił się też dodatkowy, nieobowiązkowy element (Email). Pozostałe dane, np. dane adresowe, nie powinny znajdować się w plikach JPK_VAT(3).

Zgodnie z wyjaśnieniami resortu finansów nieobowiązkowe pole zawierające adres e-mail ułatwić ma szybki kontakt z podatnikiem, kiedy administracja skarbowa znajdzie niezgodności w złożonym JPK_VAT.

Otrzymanie powiadomienia pozwoli przedsiębiorcom na korektę rozliczenia bez konsekwencji oraz bez potrzeby bezpośredniej wizyty w urzędzie skarbowym.

 

Przypominamy, że obowiązek wysyłki JPK_VAT w wersji (3) będzie dotyczyć WSZYSTKICH przedsiębiorców!

Więcej

2017-10-12

Zakończenie wsparcia dla Symfonii 1.0

Przypominamy, że w dniu 31. października 2017r. kończy się wsparcie producenta Symfonii - firmy Sage - dla programów z linii Symfonia Start 1.0 oraz Symfonia 1.0, a także usług abonamentowych na uaktualnienia z rodziny Symfopakiet. Usługi te nie będą już przedłużane, a po 1 listopada nie będą one świadczone przez firmę Sage - zaś licencje Symfonii 1.0 będą traktowane tak, jak gdyby nie posiadały żadnych usług abonamentowanych na uaktualnienia.

Zmiana ta potraktowana jest przede wszystkim względami bezpieczeństwa i stabilności w działaniu oprogramowania - spowodowanych brakiem wsparcia dla systemów Microsoft Windows XP oraz Vista.

Równocześnie zachęcamy do przechodzenia na Symfonię 2.0 oraz nowe Sage Kadry i Płace One Payroll. Obecna Symfonia Kadry i Płace 2.0 [wersje 2017] bedzie również sukcesywnie wycofywana przez firmę Sage aż do dnia 1 czerwca 2018 roku, kiedy to jedyną wspieraną wersją pozostanie KIP One Payroll.

Zachęcamy do zapoznania się z dostępnymi materiałami na ten temat na dedykowanej stronie Sage: http://najlepszekadry.pl

Więcej
Please wait